PO / 19. 6. / 19.00 / Kuba Szreder: Always More Than One / přednáška, diskuse

Pokud jste studenti umění ve Varšavě, architekti v Brně nebo umělečtí aktivisté v Budapešti, můžete si sami sobě položit otázku – co má se mnou společného mezinárodní trh s uměním? Je zde nějaká souvislost mezi mými aktivitami a spekulací s uměním? Přednáška se kromě vyřčených otázek bude zabývat též současnou pozicí uměleckých objektů v kontextu se způsoby jejich autorství.

fb event

Půjde zejména o kritický vstup do dvou propojených sfér sociální ontologie uměleckých světů a politické ekonomie současného umění. Umělecký svět související s trhem se prezentuje jako jedinečný kosmos, a to proto aby si udržel vlastní systémy valorizace a obchodních modelů. Udržuje monopol tím, že říká každému, co je a co není cenné umění. Ve skutečnosti se však tvoří více uměleckých světů než jen jeden. Existuje mnoho způsobů, jak tvořit umění, přemýšlet o něm, vyměňovat si ho a oceňovat. To, co zaměstnává architekty v Liverpoolu, sociální sochaře ve Varšavě nebo umělecké kartografy v Chicagu a nazývá se uměním, se může lišit od toho, co se na výtvarných trzích v New Yorku prodává jako umění. Samotná existence vznikajících uměleckých světů je podkopávána hegemonickými požadavky marketérů operujících na trhu s uměním.
 
>>> KUBA SZREDER přednáší na katedře teorie umění na Akademii výtvarných umění ve Varšavě. Je absolvent sociologie na Jagiellonské univerzitě (Kraków). V roce 2015 získal titul PhD na Loughborough University School of Arts. Pracuje také jako nezávislý kurátor a badatel. Ve svých interdisciplinárních projektech provádí umělecké a organizační experimenty, které propojují umění s jinými oblastmi současné společnosti. V roce 2009 inicioval projekt „Free / Slow University of Warsaw“, během něhož dokončil několik výzkumů na téma politické ekonomiky současné umělecké tvorby, jako například „Joy Forever. Political Economy of Social Creatvity“ (2011) nebo „Art Factory. Division of labor and distribution of resources in the field of contemporary art in Poland“ (2014). Působí i jako redaktor a autor několika knih, článků či katalogů. Ve své poslední knize „ABC of the Projectariat“ (polské vydání, 2016) zkoumá ekonomické a vládní aspekty projektové existence současných umělců.
 
* Přednáška s diskuzí je součástí dlouhodobého cyklu PRÁVO NA MĚSTO a je připravena ve spolupráci s Ateliérem intermédií FaVU VUT v Brně.
 
* Dramaturgie cyklu: Pavel Sterec (FaVU, Brno) a Šárka Svobodová (4AM/Fórum pro architekturu a média).
 
—ENG—
 
Always More Than One: art worlds beyond the art market.
Kuba Szreder
 
If you are an art student in Warsaw, an architect in Brno or an art-activist in Budapest, you possibly ask yourself a question – what does the international art market have to do with me? Is there any relationship between my situated activities and speculation with art objects? This lecture will tackle such subjects an many more, like status of art objects and modes of authorship.
 
It is a critical foray into the social ontology of art worlds and the political economy of contemporary art, as both are interlinked. The market-related art world presents itself as the one and only universe precisely in order to maintain its own systems of valorization and business models. It maintains monopoly by telling everyone what is and what is not valuable art. But in fact art practitioners populate and constitute more art worlds than just one. There are many ways of doing art, thinking about it, exchanging it and appreciating it. What engaged architects in Liverpool, social sculptors in Warsaw or artistic cartographers in Chicago call and practice as art might differ from what is peddled as art on art fairs in New York. They forge and animate emergent art worlds, the very existence of which undermines hegemonic claims of art marketeers.
 
>>> dr KUBA SZREDER lecturer at the department of art theory at the Academy of Fine Arts in Warsaw. Graduate of sociology at the Jagiellonian University (Kraków). In 2015, he was awarded PhD by the Loughborough University School of the Arts. He also works as an independent curator and researcher. In his interdisciplinary projects he carries out artistic and organizational experiments, hybridizing art with other domains of contemporary society. In 2009 he initiated Free / Slow University of Warsaw, with which he completed several inquiries into the political economy of contemporary artistic production, such as “Joy Forever. Political Economy of Social Creatvity” (2011) and “Art Factory. Division of labor and distribution of resources in the field of contemporary art in Poland” (2014). Editor and author of several catalogues, readers, book chapters and articles. In his most recent book “ABC of Projectariat” (Polish edition, 2016), he scrutinizes economic and governmental aspects of project-based existence of contemporary art workers.

 

-->