ST / 7.3. / 18.30 / VIDEOGRAM 74: Elena Veljanovska / autorská přednáška, projekce

Další ze série Videogramů, večerů věnovaných autorským prezentacím současných podob pohyblivého obrazu. Hostem bude tentokrát makedonská nezávislá kurátorka a kulturní manažerka Elena Veljanovska, aktuální rezidentka Agosto Foundation, která přiblíží téma současného makedonského politického umění. Akce se koná ve spolupráci Kabinetu audiovizuálních technologií FAVU VUT, Ústavu hudební vědy FF MU a Moravské galerie. Přednáška je také součástí předmětu Panel odborníků vyučovaném v rámci oboru Teorie interaktivnich médií na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vstup zdarma.

fb event

Bývalá nacionalistická makedonská vláda rozsáhle zasahovala do veřejného prostoru a pokrývala ho historizovanými sochami, památkami a novými dekorativními budovami. Snažila se tím předelat dějiny Makedonie a vytvořit novou paměť. Tento radikální program vlády vyvolal odpor v občanské společnosti, která se postupně stavěla z malých protestů proti nové politické vizi a vyvrcholila tím, co se nyní připomíná jako “Barevná revoluce” – série protivládných protestů, které nakoniec v roce 2017 dosáhly změnu vlády. Tato přednáška se bude zabývat trendy historizace přítomnosti v Evropě a pokusí se ukázat, jak politika paměti v makedonském případě ovlivnila procesy změny a emancipace ve sférách občanské společnosti a umění. Bude se soustředit na makedonskou současnou uměleckou produkci za posledních 10 let a současné postupy, které používají směs uměleckých strategií spojených s politickou činností pro výslech a konfrontaci státní moci.

Elena Veljanovska je makedonská nezávislá kurátorka a kulturní manažerka. Její práce, stojící na pomezí kurátorské a produkční činnosti, spočívá v konceptualizacích výstav, teoretických diskurzivních programech a výzkumu na jedné straně a spolupráci s různými jednotlivci i organizacemi na straně druhé. Inspiraci čerpá hlavně z teorie kultury a humanitních věd, rozvoje digitálních technologií, vědy a politiky paměti.

Prezentace se uskuteční v anglickém jazyce.

Vstup zdarma.

// Videogramy se konají ve spolupráci Kabinetu audiovizuálních technologií FAVU VUT, Ústavu hudební vědy FF MU a Moravské galerie. Další program na www.videogram.cz.

/// Přednáška je také součástí předmětu Panel odborníků vyučovaném v rámci oboru Teorie interaktivnich médií na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

↓ ↓ ↓

We are inviting you on next from Videogram series of commented screenings and lectures. For this time, the guest is Macedonian curator and culture manager Elena Veljanovska, resident of Agosto Foundation, who will talk about Macedonia´s contemporary political art.

The former, nationalistic government extensively rebuild public space, covering it with historized sculptures, monuments and new decorative buildings and striving to reframe Macedonian history and creating a new memory. However, the government’s radical visual program also spawned resistance in the civil society, which gradually built up from small protests against the new political vision and culminated in what is now remembered as the “Colorful Revolution” – a series of anti-governmental protests that eventually resulted in the 2017 change of government. This lecture will touch on trends of historicization of the present in Europe and attempt to show how the politics of memory in the Macedonian case influenced processes of change and emancipation in the spheres of civil society and arts. It will on focus on the Macedonian contemporary art production of the past 10 years, and present practices that used a mixture of artistic strategies combined with political action for questioning and confronting state power.

Elena Veljanovska is a freelance curator and cultural project manager from Macedonia who takes inspiration from cultural theory and the humanities, the development of digital technology, sciences, and politics with an emphasis on the politics of memory.

Presentation will be held in English.

Free entry

// Videogram presentations are organised in the cooperation with The Department of Audiovisual Technology, FFA BUT, The Department of Musicology, Faculty of Arts MU and Moravian Gallery. For more, visit www.videogram.cz.

/// Lecture is also part of the subject Panel of Experts, Theory of Interactive Media at The Department of Musicology, Faculty of Arts, Masaryk University.

-->