PO / 3.6. / 18.00 / MEETING BRNO: Autorské čtení + debata – Martyna Bunda (PL) & Tanja Dückers (DE) / festival, autorské čtení, diskuse

Autorské čtení s diskusí, během kterého se v rámci festivalu MEETING BRNO představí Martyna Bunda a Tanja Dückers.

Martyna Bunda (PL) ~ Polská novinářka a spisovatelka, hlasící se ke Kašubům, se narodila roku 1975 v Gdaňsku. Na univerzitě ve Varšavě vystudovala sociální politiku a od osmnácti let se živí jako novinářka. Dlouhá léta pracovala pro týdeník Polityka, dvakrát byla nominována na prestižní polskou novinářskou cenu Grand Press. Její debutová próza Nieczułość (Necitelnost) z roku 2017 ji vystřelila ke hvězdám. „Je to skvělá, zralá a vzrušující ženská sága. Je to i příběh o válce, obětech, o lásce, přátelství, zradě a věrnosti. Je těžké uvěřit, že debut!,“ napsala kritička Beata Igielska. Sama autorka ke knize poznamenala: „Přišel čas zabývat se zkušenostmi, které po desetiletí ničily naše rodiny. Generace našich prarodičů zažila krutost války. Jejich děti, naši rodiče, byli skrze vyprávění, anebo hůře, mlčení svých rodičů stále příliš blízko, nebyli proto schopni účtovat s minulostí.“

Tanja Dückers (DE) ~ Německá spisovatelka, básnířka a publicistka se narodila roku 1968 v západním Berlíně. Vystudovala amerikanistiku, germanistiku a dějiny umění. Vydala na dvacet knižních titulů, píše prózu, poezii, knihy pro děti, eseje, divadelní a rozhlasové hry, její texty se pravidelně objevují na stránkách prominentních i alternativních německých periodik. Kromě toho s berlínským čokolatiérem Christophem Wohlfarthem založila čokoládovnu Preussisch süß. Česky vyšly její romány Spielzone (Zóna Berlín) a Der längste Tag des Jahres (Nejdelší den v roce). Svým dílem poukazuje hlavně na skryté problémy současné německé společnosti, ať už jde o sociální otázky, nebo vztah k minulosti. O sobě říká: „Nejsem žádná stoprocentní buchta ze západu, jsem přece z Berlína, a to je svět sám pro sebe.“

fb event

ENG

Martyna Bunda (PL)
Polish journalist and writer, stemming from ther Kashubs, was born in 1975 in Gdansk. She studied social policy at Warsaw University and has been making her living as a journalist since she was eighteen. For many years, she worked for the weekly Polityka, she was nominated for the prestigious Polish Grand Press award twice. Her debut prose Nieczułość (Callousness) from 2017 catapulted her to the stars. “It’s a great, mature and exciting female saga. It is also a story of war, sacrifice, love, friendship, betrayal and loyalty. It’s hard to believe that it is a debut!”, wrote the critic Beata Igielska. The author herself commented on the book: “The time has come to address the experiences that have been destroying our families for decades. The generation of our grandparents has experienced the cruelty of war. Their children, our parents, were still through narration, or worse, the silence of their parents, too close to it, and so they were unable to reckon with the past. “

Tanja Dückers (DE)
German writer, poet and publicist was born in 1968 in West Berlin. She studied American Studies, German Studies and Art History. She has published twenty book titles, writes prose, poetry, books for children, essays, theatre and radio plays, and regularly appears in prominent and alternative German periodicals. In addition, she founded the Preussisch süß chocolate factory together with the Berlin chocolatier Christophe Wohlfarth. Her novels Spielzone (Zone Berlin) and Der längste Tag des Jahres (The Longest Day of the Year) were published in Czech. In her work, she especially points out the hidden problems of contemporary German society, be it social issues or the relationship to the past. She says about herself: “I’m not some hundred percent chick from the West, I’m from Berlin, and that’s a world in itself.”

-->